سخن روز /
آگهی مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانیسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی (به صورت حجمی) مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکت های واجد الشرایط مطابق با موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصه، قانون برگزاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید وفق مواد 6، 7، 8، 12 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 07/10/1382 و اصلاحات بعدی از باب مبادله ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی اقدام و حداکثر ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی: www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرسWWW.CORC.IR مراجعه و با توجه به آگهی مناقصه درج شده به شماره 2000001151000001 در سیستم مزبور نسبت به دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 23/04/1400 لغایت 26/04/1400 اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی می باشد، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه پنجم (دبیرخانه حراست) تحویل و رسید دریافت نمایند.

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1400/04/23
Powered by DorsaPortal