سخن روز /
آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش املاک مازاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد تعداد 3 فقره از املاک مازاد خود را به استناد بند یک سایر تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 12/6/98 ، از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 12 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سامانه ستاد ایران به شماره 2099001151000005 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه حراست) تحویل و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره140936/1 مورخ11/05/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت پاکتهای "ب" و "ج" صرفاً میبایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری میگردد.
 

قیمت پایه
(ریال)

وضعیت موجود

اعیان
(مترمربع)

عرصه
(مترمربع)

نوع ملک

آدرس و مشخصات ملک

استان

ردیف

11.500.000.000

آماده تحویل

کلنگی

329

خانه سرپرستی

شهرستان بندر ترکمن خیابان پاسداران(اقتصاد شرقی)

گلستان

1

3.793.495.380

آماده تحویل

__

91/653

انبار 1000تنی

آبادان- روستای تنگه1-بعد از خ.شهدای4-ورودی آسفالت حاج ملک-جنب خانه بهداشت

خوزستان

2

712.000.000

آماده تحویل

124

354

خانه سرپرستی

تفت- خیابان شرکت نفت- جنب مدرسه ابتدایی پسرانه شهید حسن کهدویه

یزد

3

1399/11/07
Powered by DorsaPortal