سخن روز /
آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش زعفران
آگهی مزایده عمومی فروش زعفران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد حدود 000/24 کیلوگرم زعفران تولیدی استان خراسان رضوی در سال 1398 موجود در انبارهای تحت پوشش خود را بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 11 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرسwww.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سیستم مزبور به شماره 1099001151000008 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکتهای (الف) ، (ب) و (ج) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی ، مدارک و مشخصات و قیمت پیشنهادی می باشد ، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) یا مدیریت تعاون روستایی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد ، فلکه راهنمایی ، انتهای خیابان آبکوه (دبیرخانه) تحویل و رسید دریافت نمایند . 

روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1399/06/12
Powered by DorsaPortal