سخن روز /
مزایده عمومی فروش رب فله
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد مقدار 248 تن رب فله با بریکس حدود 31 (1+-) حاصل از خرید حمایتی گوجه فرنگی در سال 1398 را در استان اردبیل بفروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به آدرس WWW.CORC.IR مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سیستم مزبور به شماره 1099001151000005 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل و رسید دریافت نمایند .

روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
1399/04/05
Powered by DorsaPortal