آگهی و شرایط مزایده عمومی فروش املاک مازاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مزایده عمومی فروش املاک مازاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد تعداد 13 فقره از املاک مازاد خود را به استناد بند یک سایر تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 12/6/98 ، از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 16 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سیستم مزبور به شماره 2099001151000003 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی و پاکت (ب) حاوی مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا – پلاک 1813 طبقه اول (دبیرخانه کمیسیون معاملات) تحویل و رسید دریافت نمایند .
 
 
1399/05/26
Powered by DorsaPortal